AKTUALNOŚCI:
      PROMOCJA BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU   „REGMAS” PT.:” WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS FORM
dodano: 3.10.2012
W dniach 6 - 8 września 2012 w Białce Tatrzańskiej pod patronatem Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH prof. Józefa Szczepana Suchego organizowana jest IX Międzynarodowa Konferencja Nowoc
dodano: 28.08.2012
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
"Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji
zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji
i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego"
Informacje o projekcie

W dniu 18.09.2009 roku została zawarta umowa  nr UDA-POIG.01.03.01-12-007/90-00 pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, jako Instytucją Wdrażającą na wykonanie Projektu pt. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Projekt został wyłoniony w trybie konkursowym.


Wykonawcą Projektu jest Wydział Odlewnictwa AGH, a kierownikiem Projektu prof. dr hab. inż. Józef Dańko.

W wyniku realizacji projektu opracowano koncepcję oraz wykonano prototypowy  regenerator wibracyjny REGMAS do mas trudno regenerujących się, którego widok przedstawiono na zdjęciu poniżej.

 


Zmniejszenie odpadów staje się pierwszoplanowym zadaniem we wszystkich krajach uprzemysłowionych. W związku z tym, że zużyta masa formierska i rdzeniowa stanowi główny strumień odpadów stałych we wszystkich odlewniach stosujących formy jednorazowe (piaskowe), staje się uzasadnione traktowanie regeneracji jako sposobu rozwiązania tego problemu. Aktualnie największy nacisk jest położony na dobór odpowiednich sposobów i urządzeń do regeneracji, lecz równie istotne jest rozpoznanie wpływu na przebieg tego procesu takich czynników materiałowych, jak:  osnowa piaskowa, rodzaj spoiwa, zabiegi chemofizyczne.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania innowacyjnego na skalę światową regeneratora wibracyjnego  dla trudno regenerujących się, zużytych mas formierskich z procesów odlewniczych. Badania prowadzone w ramach tego Projektu, jak również wcześniejsze badania pozwolą na zaprojektowanie i zbudowanie prototypowego regeneratora wibracyjnego o specjalnej konstrukcji, pozwalającego na realizację zarówno regeneracji wstępnej, jak i finalnej, w układzie sprzężonym z pneumatycznym klasyfikatorem przepływowym o charakterze podajnika fluidyzacyjnego. Regenerator o zwiększonym efekcie ścierno-kruszącym będzie przeznaczony przede wszystkim do mas np. typu floster i/lub ze szkłem wodnym utwardzanych CO2, które sprawiają duże trudności podczas regeneracji w dotychczas stosowanych urządzeniach.

Stopień uwolnienia powierzchni ziaren z otoczki zużytego materiału wiążącego będzie podlegał kontroli i może być regulowany w zależności od podatności danej masy na regenerację. Zostanie opracowany laboratoryjny tester do określania podatności danej masy zużytej do regeneracji, w oparciu o wskazania którego można będzie dobierać optymalny zakres pracy regeneratora (amplituda i częstotliwość drgań), intensywność przedmuchu powietrzem.